1) پرورش خلاقیت و شکوفایی استعدادهای فردی کودکان در ابعاد مختلف
2) کمک به رشد و تعالی اجتماعی کودک
3) توسعه توانایی های کودکان در بیان اندیشه و بروز احساسات و عواطف
4) ارتقای سلامت زیستی و روانی کودکان
5) کمک به مادران و پدران جهت پرورش درست کودکان و ایجاد ارتباط موثر دو جانبه بین کودک و والدین

همچنین آموزش های مهد به شرح ذیل می باشد:
 • مفاهیم علوم
 • مفاهیم پیش نیاز پایه و ریاضی
 • تقویت مهارتهای حرکتی ظریف و درشت
 • تقویت مهارتهای کلامی و غیر کلامی
 • شعر و سرود
 • بازی های فردی و مشارکتی
 • هوش ( شکوفایی استعدادها با توجه به تفاوت های فردی)
 • مهارتهای زندگی
 • پرورش خلاقیت
 • آموزش زبان انگلیسی به روش فونیکس هر روزه
 • نقاشی خلاق
 • ورزش
 • نمایش خلاق
 • کامپیوتر و مباحث پایه
 • بازدیدهای علمی
 • گرامی داشت روزهای ملی و آشنایی با فرهنگ ایرانی
 • نمایش عروسکی
 • موسیقی